Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: a. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym b. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych c. doradztwo i szkolenia d. kształcenie ustawiczne e. inicjowanie działań lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią, starością i niepełnosprawnością f. rozwijanie partnerstwa i współpracy lokalnej, regionalnej, ponadregionalnej i ponadnarodowej na rzecz polityki społecznej g. promowanie i wpieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią, starością i niepełnosprawnością h. promocja i upowszechnienie idei wolontariatu i. organizowanie aktywnych form przeciw działania bezrobocia j. upowszechnienie i promocja ekonomii społecznej k. działania edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: