Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc w funkcjonowaniu Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny, a w szczególności: a) wspieranie aktywności i integracji życia studenckiego i akademickiego; b) krzewienie kultury chrześcijańskiej; c) organizowanie pomocy finansowej utrzymującej Duszpasterstwo Akademickie i jego działalność; d\) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, nauki i ruchu studenckiego; e) edukacja ekologiczna, zdrowotna, ekonomiczna, społeczna, etyczna i językowa oraz wychowanie; f\) popularyzacja nauki; g\) promocja i organizacja wolontariatu; h) aktywizacja i integracja życia studenckiego oraz akademickiego, tworzenie wspólnoty studenckiej; i) docieranie z chrześcijańską Dobrą Nowiną do jak największej liczby osób, zwłaszcza do studentów i pracowników uczelni; j) dynamizacja i koordynacja działalności istniejących organizacji i ruchów studenckich, w tym duszpasterstw akademickich; k) informowanie i promowanie wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń związanych z ruchem studenckim; l) pogłębianie życia duchowego i religijnego członków Stowarzyszenia oraz studentów i pracowników wyższych uczelni; m) pomoc ubogim i potrzebującym; n) wspomaganie postaw i zachowań wzmacniających życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie; o) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; p) działalność charytatywna i dobroczynna; r) pomoc społeczna, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób; s) pomoc osobom niepełnosprawnym; t) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; u\) ochrona dóbr kultury i sztuki; v\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; w) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 01c6) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą; y\) ochrona i promocja zdrowia; z) organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; ź) integracja działań na rzecz wspólnoty europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ż) ochrona przyrody.

Dane naszego OPP: