Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Realizacja zadań publicznych w zakresie: a) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; b\) ochrony i promocji zdrowia; c) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; e) działalności charytatywnej; f) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; i) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; j) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; k\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; l) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; m) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; n\) turystyki i krajoznawstwa; o) wypoczynku dzieci i młodzieży; p\) promocji i organizacji wolontariatu; 018b) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w zakresie określonym w ppkt a-p.

Dane naszego OPP: