Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Udział w warsztatach terapeutycznych dla rodzin z problemami alkoholowymi w dniu 27.02 - 01.03 2015 roku w ilości 3 osób, oraz 27-19.11.2015 roku w ilości 6 osób. Miało to na celu: 1 . Propagowanie trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem na grupy społeczne i jednostki zagrożone uzależnieniem w kierunku zmian dotychczasowych obyczajów. 2 . Profilaktyka i współpraca z młodzieżą (SZKOŁY, INTERNATY, DOMY KULTURY, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnia uzależnień). Uświadamianie o skutkach nadużywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu, nikotyny. 3 . Pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych. 4 . Udzielanie członkom i ich rodzinom wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza Stowarzyszenia w podjęciu leczenia w placówkach uzależnień. 5 . Prezentowanie władzom orz organom administracji samorządowej problemów środowiska ludzi uzależnionych. 6 . Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 7 . Przeciwdziałanie na rzecz innych problemów społecznych takich jak: • przemoc w rodzinie, • wspieranie osób uzależnionych w zakresie identyfikacji ich potencjałów i szans na rynku pracy, - podnoszenie świadomości pracodawców w zakresie

Dane naszego OPP: