Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

udostępnianie świetlicy dla mieszkańców. prowadzenie kawiarenki internetowej ogólnodostępnej, 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami. 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, a także ochrona ludności. 3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą. 4. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi. 5. Rozwijanie i upowszechnianie, w szczególności wśród członków OSP, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 6. Działania na rzecz ochrony środowiska. 7. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich. 8. Wykonywanie innych prac społecznie użytecznych, szczególnie dla mieszkańców miejscowości będącej siedzibą OSP, oraz wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie określonym w 03912 ust 1. 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawnych, między innymi ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000081554
  • e-mail: gmina@mszana.pl
  • Telefon: 183315278
  • Adres: UL. MSZANA DOLNA 207, 34-736 LUBOMIERZ