Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem działalności Stowarzyszenia jest: a) utrzymanie szkoły podstawowej i przedszkola w Płotach, b) reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów mieszkańców sołectw Płot i Zagórza, c) niwelowanie zapóźnień cywilizacyjnych wsi, d) kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych wobec osób niepełnosprawnych, wyrabianie u osób niepełnosprawnych samodzielności i aktywności życiowej; e) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez integrację ze społeczeństwem oraz likwidację wszelkiego rodzaju barier; f) integracja osób niepełnosprawnych, g) wyrównywanie poziomu życia mieszkańców Gminy Czerwieńsk, h) zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, i) j) wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez: zapewnienie równego dostępu do edukacji i rehabilitacji, promocję zdrowego stylu życia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, k) wsparcie rodzin w wykonywaniu funkcji opiekuńczo 0374 wychowawczych i odzyskiwaniu samodzielności życiowej, l) zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, m) zapobieganie marginalizacji i społecznemu wykluczeniu rodzin ubogich, w tym wielodzietnych i niepełnych oraz osób starszych, n) zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społecznym w rodzinach.wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 0374 wychowawczych, szczególnie zagrożonych alkoholizmem,

Dane naszego OPP: