Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie: - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zmierzające do stworzenia im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu; - działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie doradztwa w egzekwowaniu praw należnych osobom niepełnosprawnym; - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; - działalności charytatywnej w zakresie rehabilitacji; - działalności charytatywnej w zakresie rekreacji; - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; • pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; - nauki, oświaty, edukacji i wychowania; • ochrony i promocji zdrowia; - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; • promocji i organizacji wolontariatu; - wypoczynku osób niepełnosprawnych; • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działań na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: