Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

zapewnienie młodzieży rozwoju fizycznego,umożliwienie młodzieży uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym,kształtowanie u członków Klubu prawidłowych postaw moralnych i fizycznych,organizowanie mieszkańcom miasta i gminy widowisk sportowych stanowiących formę wypoczynku i integracji,promocja zdrowia poprzez rozwój fizyczny,tworzenie warunków dla integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych, działalność sportowa na rzecz osób niepełnosprawnych,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,organizowanie zajęć pozalekcyjnych,organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,kształtowanie modelu życia w trzeźwości w swoim środowisku poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych,udzielanie informacji o formach pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzicom o sposobie leczenia ,współpraca z różnymi organizacjami,stowarzyszeniami,szkołami,służbą zdrowia w zakresie działań profilaktycznych przeciwko uzależnieniom od alkoholu,narkomanii oraz przemocy.

Dane naszego OPP: