Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wyłącznym celem Klubu jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie kolejnictwa w Polsce jako czynnika rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego. W szczególności zaś: a\) Promocja transportu szynowego i wspieranie jego rozwoju b) Współpraca z samorządem terytorialnym, Ministerstwem właściwym do spraw transportu spółkami Grupy PKP oraz innymi podmiotami w celu restytucji, rozwoju i promocji transportu kolejowego, a także szynowego transportu miejskiego c) Działanie na rzecz zmian systemowych w odniesieniu do kolejnictwa a szczególnie w kierunku zachowania, restytucji i rozwoju transportu szynowego, zwłaszcza kolei lokalnych (w tym połączeń transgranicznych), opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu ogólnopolskim, d) Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kultury materialnej kolejnictwa, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa i lokalnej infrastruktury kolejowej jako elementu tożsamości kulturowej i czynnika rozwoju lokalnego e) Podnoszenie kwalifikacji członków klubu oraz podmiotów współpracujących f) Upowszechnianie wiedzy i dobrej praktyki, wymiana doświadczeń i edukacja w zakresie kolejnictwa, popularyzowanie wiedzy o kolejnictwie i dokumentowanie historii kolejnictwa. g) Wspieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej i wydawniczej w dziedzinie kolejnictwa oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie. h) Gromadzenie pamiątek, modeli, dokumentów i eksponatów, w tym zabytkowego taboru kolejowego oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei. i) Informacyjne, szkoleniowe i techniczne wspieranie samorządów terytorialnych, instytucji i organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich działających w dziedzinie kolejnictwa. j) Upowszechnianie i działalność w zakresie turystyki kulturowej w dziedzinie kolejnictwa

Dane naszego OPP: