Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cel statutowy Stowarzyszenia: a) prowadzenie działalności humanitarnej i socjalnej, w szczególności pomoc osobom najuboższym lub poszkodowanym w wyniku wypadków losowych jak pożar, powódź, itp., b) wspieranie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju społecznego i gospodarczego oraz poprawy warunków życia na terenie gminy Górzyca, a szczególności poprzez rozwój infrastruktury, opieki i pomocy społecznej, ochrona zdrowia, ochrona środowiska oraz rozwój kultury, kultury fizycznej i sportu, c) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, d) działalność charytatywna, e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, f\) ochrona i promocja zdrowia, g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, i) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym równych praw kobiet i mężczyzn, j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, k) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, l) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ł) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, m) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, n) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, o) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, p) ratownictwo i ochrona ludności, r) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, s\) promocja i organizacja wolontariatu, t) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informatycznie lub finansowo osoby, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia w tym stowarzyszenia samorządu terytorialnego.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000072912
  • e-mail: anutka_1@wp.pl
  • Telefon: 957508312
  • Adres: UL. 1 MAJA 1, 69-113 GÓRZYCA