Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działanie na rzecz: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ; ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia;promocji i organizacji wolontariatu; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych;pomocy charytatywnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dane naszego OPP: