Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

11 .Propagowanie, upowszechnianie i organizowanie kultury fizycznej, sportu, i rekreacji wśród mieszkańców miasta i gminy Góra Kalwaria, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 2 .Stałe podnoszenie poziomu sportowego oraz kondycji fizycznej mieszkańców miasta i gminy Góra Kalwaria, 3 .Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i rekreacyjnym, 4 .Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeby sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich, 5 .Wsparcie dziedzin związanych z sportem, rekreacją oraz edukacją, turystyką i ochroną środowiska, 6 .Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz innym patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: