Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie uzależnieniom przez:1-profilaktykę, 2-pomoc osobom dotkniętych uzależnieniami, 3- inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu i narkotyków, 4-zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 5- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 6- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla rodziców, dzieci i młodzieży, 7-wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych, 8-organizowanie różnorodnych form działania zmierzających do zapobiegania i zwalczania alkoholizmu, narkomanii oraz AIDS.

Dane naszego OPP: