Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2 . Działalność dobroczynną i charytatywną. 3 . Działalność oświatową, naukową, edukacyjną i wychowawczą. 4 . Integrację kulturalną, gospodarczą i prawną, rozwijanie kontaktów i współpracy z krajami Unii Europejskiej 5 . Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i dzieci. 6 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 7 . Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 8 . Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 9 . Działalność z zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 10 . Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji. 11 . Działalność na rzecz ochrony środowiska. 0źukacja ekologiczna 12 . Działalność szkoleniowa i informacyjne z zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Dane naszego OPP: