Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom: niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym, ubogim. 2 . Wspieranie wszelkich form działania na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. 3 . Przeciwdziałanie różnym formom patologii społecznej: demoralizacji, uzależnieniom ( alkohol, narkotyki, inne). 4 . Inicjowanie działań na rzecz zmiany postaw wobec faktu przemian: prawnych, gospodarczych i społecznych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 5 . Promowanie aktywności sportowej. 6 . Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 7 . Działalność charytatywna 8 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 9 . Ochrona i promocja zdrowia. 10 . Działalność i promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 11 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: