Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc rodzinom poprzez zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji. Działalność prowadzona przez Stowarzyszenie jest wyłącznie działalnością statutową obejmującą zadania publiczne, m.in.: - inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokajanie normalnych i specjalnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem Katolickim innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: