Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

I. Celem Klubu jest: 1 . Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, używania środków zmieniających nastrój oraz stwarzania warunków do wytrwania w trzeźwości 0374 profilaktyka III stopnia. 2 . Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań. 3 . Udzielanie członkom Klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także osobom spoza Klubu w podjęciu leczenia odwykowego. 4 . Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia alkoholowego, nadmiernego i szkodliwego picia alkoholu, nadużywających środków psychotropowych i zmieniających nastrój. 5 . Profilaktyka i współpraca z młodzieżą. 6 . Propagowanie i organizacja zdrowych form spędzania czasu wolnego. 7 . Działania na rzecz poprawy warunków terapii i lecznictwa. 8 . Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii i pomocy psychologicznej. 9 . Współpraca z organizacjami, instytucjami, osobami prawnymi i cywilnymi, których zadania i cele są zbieżne z przedstawionymi wyżej. 10 . Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach: a\)Narodowy Program b\)Wojewódzki Program c\)Powiatowy Program d\)Gminny Program

Dane naszego OPP: