Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Promowanie i wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich, budowanie dialogu pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami. 2 . Wzmacnianie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praw i wolności obywatelskiej , praw dziecka 3 . Udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i życiowych 4 . Prowadzenie działalności badawczej, konsultacyjnej, doradczej, edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i profilaktycznej 5 . Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, imprez integracyjnych, promowanie rozwoju wolontariatu 6 . Realizowanie programów psychoedukacyjnych dla ofiar przemocy i korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców 7 . Realizowanie działań na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dane naszego OPP: