Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Główne cele stowarzyszenia to: 1 ) propagowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, 2 \) propagowanie idei samorozwoju osobistego i zawodowego, 3 \) doradztwo personalne, zawodowe i psychologiczne, 4 ) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 5 ) aktywizacja zawodowa i społeczna, wspieranie rozwoju, wyrównywanie szans młodzieży oraz osób dorosłych na rynku pracy, 6 ) przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia, wspieranie osób zagrożonych bezrobociem oraz ich otoczenia społecznego, 7 \) profilaktyka zdrowia psychicznego, 8 ) psychoterapia zaburzeń osobowości, 9 ) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i psychicznej, 10 \) prowadzenie i propagowanie programów na rzecz wspierania działalności gospodarczo-ekonomicznej kraju, 11 ) działanie na rzecz nauki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego, 12 ) utrzymywanie i rozwijanie współpracy naukowej z innymi organizacjami w kraju i za granicą, 13 ) prowadzenie badań mających na celu opracowanie narzędzi ułatwiających diagnozę i wskazanie obszarów do rozwoju zawodowego i osobistego, 14 \) diagnoza oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych, 15 ) angażowanie osób i organizacji w działania, mające na celu rozwój zawodowy i osobisty, 16 \) rozwój stowarzyszenia poprzez wypracowywanie profesjonalnych oraz innowacyjnych standardów działania, 17 ) kompleksowa pomoc osobom, które opuściły zakład karny, 18 ) pomoc społeczna, w tym finansowa i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i ich rodzin.

Dane naszego OPP: