Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa oraz na rzecz swoich członków poprzez: a\) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa i rekreacji, w tym organizowanie turystyki i form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, b\) popularyzowanie, organizowanie imprez, oraz stwarzanie warunków do uprawiania płetwonurkowania, sportów motorowodnych, żeglarstwa, ratownictwa, sportów militarno-obronnych, sportów walki oraz technik wysokościowych i alpinistycznych, strzelectwa kulowego i pneumatycznego, sportów zimowych oraz innych dyscyplin sportowych, w tym sportów kwalifikowanych wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia, c) popularyzowanie wiedzy ekologicznej i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, d) szerzenie oświaty zdrowotnej oraz ochronę i promocję zdrowia, e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, f) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, g) upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, h) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, i) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, j) przeciwdziałanie powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi, k) działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, l) działanie na rzecz grup i osób szczególnego ryzyka, m) prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i szkoleniowo- wychowawczej, n) wykonywanie zadań zaleconych przez organ władzy, o\) promocja i organizowanie wolontariatu.

Dane naszego OPP: