Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 \) Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, społecznej i medycznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 2 ) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i społecznych. 3 ) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 4 \) Upowszechnianie wiedzy o problemach psychologicznych oraz rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych i prozdrowotnych umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju i społeczeństwa. 5 ) Promocja i organizacja wolontariatu, działań liderskich oraz samopomocowych. 6 ) Współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Stowarzyszenia. Wyżej wymienione cele stanowią działalność pożytku publicznego i będą realizowane w obszarach: oświata, kultura, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Dane naszego OPP: