Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność w sferze zadań publicznych w zakresie: 1 . niesienia pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób z 2 . niesienia pomocy medycznej ludności w zagrożeniu zdrowia i życia w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami wojennymi i uchodźctwem, a ponadto wszystkim osobom cierpiącym fizycznie i moralnie z powodu niepełnosprawności, a także z powodu patologii społecznych, jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia 3 . działalność na rzecz mniejszości narodowych 4 . mobilizowania wszelkich możliwych środków pomocy humanitarnej, medycznej i materialnej 5 . opracowywania i realizacji programów profilaktycznych i ochronnych ludności przed utratą zdrowia lub życia oraz szczególnie promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży 6 . zwracania uwagi społeczeństwa na pojawiające się problemy będące przedmiotem statutowych zainteresowań Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: