Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) udzielanie pomocy i wsparcia społecznego oraz psychicznego dzieciom i m034dodzie034dy z rodzin dysfunkcyjnych, przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia, 2 ) wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 3 ) pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu, 4 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 5 \) ochrona i promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 6 ) inicjowanie i organizowanie działań promujących zdrowy styl życia, twórczą aktywność, uczestnictwo w kulturze oraz aktywny wypoczynek, 7 \) upowszechnianie i rozwijanie postaw i warto?ci humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych umożliwiających dzieciom i młodzieży uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska, 8 ) organizowanie działań pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych, 9 ) stworzenie organizacyjnych form działalności samopomocowej m034d odzie?y z rodzin dysfunkcyjnych na rzecz innych osób.

Dane naszego OPP: