Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z rozdziałem II statutu 0391 9 , celem Towarzystwa jest niżej wymieniona działalność społecznie użyteczna: 1 . Niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, chorym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi, 2 . Uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim odpowiedzialności za innych, 3 . Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk wiejskich, 4 . Wspomaganie samorządowych placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości edukacji na obszarach wiejskich, 5 . Wspieranie edukacji uzdolnionej i utalentowanej młodzieży wiejskiej, 6 . Aktywizowanie środowisk wiejskich i bezrobotnych poprzez uświadamianie potrzeby i organizowanie edukacji ustawicznej, 7 . Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo, 8 . Wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia pomocy, 9 . Propagowanie szeroko pojętej pomocy innym, 10 . Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy innym, 11 . Rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami, w zakresie działalności statutowej, 12 . Udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP: