Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . ZACHOWANIE, OCHRANIANIE I ODTWARZANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 2 . OCHRONA KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO; 3 . PO0c068DZANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA ORAZ KSZTAŁTOWANIE KORZYSTNYCH DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POSTAW I ZACHOWAŃ OBYWATELI; 4 . OCHRONA ZDROWIA I ZYCIA LUDZI PRZED SZKODLIWYM ODDZIAŁYWANIEM ZANIECZYSZCZEN; 5 . DZIAŁANIE NA RZECZ ZMNIEJSZANIA ILOSCI WYTWARZANYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ PROEKOLOGICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW; 6 . UPOWSZECHNIANIE WIEDZY ORAZ PODEJMOWANIE PRZEDSIEWZIEC Z ZAKRESU PRZYJAZNYCH SRODOWISKU METOD OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I ZWIEKSZANIA NATURALNEJ RETENCJI; 7 . UŁATWIANIE DOSTEPU DO INFORMACJI O SRODOWISKU; 8 . OCHRONA ZWIERZĄT, HUMANITARNE ICH TRAKTOWANIE ORAZ UMACNIANIE ICH PRAW; 9 . PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I DALSZEGO UPODMIOTOWIENIA SPOŁECZEŃSTWA, PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI, A TAKŻE UPOWSZECHNIANIE ORAZ OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA; 10 . ZACHOWANIE, OCHRANIANIE I ODTWARZANIE ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, JEŚLI NIE STOI TO W SPRZECZNOŚCI Z ZACHOWANIEM WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZYRODY; 11 . POMOC UBOGIM I POTRZE0c068JĄCYM.

Dane naszego OPP: