Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" jako organizacji pożytku publicznego jest realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, a w szczególności w zakresie:
1) porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
6) działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych realizujących zadania ze sfery zadań publicznych,
7) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: