Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej i żłobkowej.
2. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych i opiekuńczych
3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
5. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo.
6. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
7. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zapewnianie obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowanie i utrwalanie ich samo zaradności i aktywności obywatelskiej.
8. Działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
9. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
10. Inicjowanie i wspieranie wspólnego rodzinnego spędzania czasu.
11. Wspieranie obywatelskich, patriotycznych i pro obronnych postaw dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: