Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Dążenie do wszechstronnego rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej Nr l w Ostrowcu Św. poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej w formie zajęć pozalekcyjnych, 2 . Pomoc materialna i merytoryczna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz uczniom wybitnie uzdolnionym, 3 . Promowanie i wspieranie osiągnięć twórczych nauczycieli," 4 . Inicjowanie i rozwijanie kontaktów młodzieży i nauczycieli z innymi ośrodkami oświatowymi w kraju i za granicą, 5 . Wspieranie wszelkich kontaktów sprzyjających wymianie myśli pedagogicznej, 6 . Organizowanie różnych form dokształcania kadry pedagogicznej, 7 . Organizowanie wymiany doświadczeń i myśli w zakresie osiągnięć dzieci i młodzieży z innymi ośrodkami, 8 . Tworzenie sprzyjającej atmosfery wokół problemów szkoły, w najbliższym środowisku t.j. osiedlu i mieście, 9 . Organizowanie różnych form pedagogizacji rodziców. Cały dochód Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci PSP nr 1 w Ostrowcu Św. jest przeznaczany wyłącznie na cele statutowe i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000044220
  • e-mail: katcza1968@o2.pl
  • Telefon: 412663693
  • Adres: UL. TRZECIAKÓW 35, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI