Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem OSR jest działalnosc z zakresu ratownictwa, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa na drodze. 2 . Swoje cele i zadania organizacja realizuje na rzecz ogółu społecznosci. 3 . Ponadto celem Ochotniczej Słuzby Ratowniczej jest prowadzenie działalnosci prowadzenie działalnosci w zakresie: a. ratownictwa i ochrony ludnosci, b. ochrony, promocji zdrowia, c. pomoc ofiarom katastrof, kl 9 ski zywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicg. d. nauki, edukacji, oswiaty i wychowania , e. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, f. turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodziezy, g. ekologii i ochrony zwierzgt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego h. porzgdku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym , i. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobg w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, j. promocji i organizacji wolontariatu k. działalnosc na rzecz rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, l. przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym, ł. działalnosc wspomagajgca rozwój społecznosci lokalnych

Dane naszego OPP: