Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Przeprowadzanie akcji mających na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną. 2 ) Współpraca z organami samorządowymi oraz innymi podmiotami o podobnych zainteresowaniach. 3 ) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 4 ) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 5 ) Upowszechnianie, w szczególności wśród członków ochotniczych straży pożarnych, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 6 ) Propagowanie wśród mieszkańców różnych form pracy społecznej, kulturalnej i oświatowej. 7 ) Zapewnienie środków na działalność i rozwój OSP. 8 ) Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a w szczególności: a\) Ochrony i poprawy stanu dziedzictwa publicznego, kulturalnego i przyrodniczego; b) Poprawy jakości standardów życia; c\) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; d) Ożywianie, aktywizowanie, wspomaganie rozwoju kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności. 9 ) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu; 10 ) Tworzenie partnerstw publiczno-społecznych dla realizacji wspólnych zadań. 11 ) Podejmowanie starań o pozyskiwanie finansowych środków publicznych, w tym z funduszy unijnych, na przedsięwzięcia realizujące cele i zadania statutowe.

Dane naszego OPP: