Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie o nazwie "ANKAR", zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu: wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę zdrowia, szeroko pojętą dobroczynność i pomoc społeczną, pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, promocję, ochronę i poprawę zdrowia, działalność w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania oraz upowszechnianie sportu, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie ośrodków pomocy i opiekuńczych dla samotnych matek, ludzi bezdomnych, niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, działalność charytatywną, w tym również wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania tożsame z naszymi, stałe oddziaływanie w kierunku zmian negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, które sprawiają, że osoby słabe, chore, uzależnione...

Dane naszego OPP: