Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pokrewnymi i psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom, 2 . działalność charytatywna i dobroczynna, 3 . ochrona i promocja zdrowia, 4 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . działalność zapobiegająca wykluczeniu społecznemu osób opiekujących się chorymi na Alzheimera i choroby otępienne, 6 . popularyzacja wiedzy na temat choroby Alzheimera, chorób pokrewnych i psychicznych, 7 . promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, 8 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 9 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 10 . działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 11 . wspieranie i upowszechnianie kultury społecznej i sportu, 12 działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 13 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, 14 . promocja i organizacja wolontariatu, 15 . współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Dane naszego OPP: