Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół, za kształt współczesnego chrześcijaństwa, za świadomość społeczną; -tworzenie środowiska przepojonego duchem wspólnotowym; -tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk katolickich, innych religii, innych wyznań i z niewierzącymi; -tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i politycznej; -podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych; -przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy społeczne i obywatelskie, na krzywdę i potrzeby bliźnich, służącego bezinteresowną pomocą potrzebującym; -wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę z jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności każdego narodu; -rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską

Dane naszego OPP: