Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Komitetu jest ochrona zasobów przyrodniczych Rzeczypospolitej Polskiej, bioróżnorodności gatunkowej, siedliskowej i krajobrazowej, a w szczególności : 1 . Stała rejestracja stanu liczebnego i rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych gatunków ptaków drapieżnych oraz określanie ich wymagań siedliskowych i pokarmowych. 2 . Monitoring efektywności rozrodu wraz z określeniem roli poszczególnych czynników warunkujących poziom uzyskiwanej produktywności lęgów. 3 . Opracowanie i dążenie do bieżącej nowelizacji zasad ochrony prawnej ptaków drapieżnych oraz stała kontrola terenowa przestrzegania istniejących przepisów. Czynne przeciwstawianie się aktom zabijania ptaków drapieżnych oraz wszelkim aktom wandalizmu skierowanym przeciwko nim. 4 . Organizowanie różnych form aktywnej ochrony ptaków drapieżnych. 5 . Rozpowszechnianie w społeczeństwie idei ochrony ptaków drapieżnych oraz aktualnej wiedzy o ich biologii i ekologii, a także informowanie o zachodzących trendach liczebności i ich przyczynach.

Dane naszego OPP: