Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub "AMAZONKA" prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie (zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 4). Celem Klubu "AMAZONKA" jest:
1. ochrona i promocja zdrowia;
2. działalność charytatywna;
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
7. wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
8. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, promocji i organizacji wolontariatu; 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: