Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Skupianie osób niepełnosprawnych szczególnie młodych oraz dzieci i opiekunów wokół wolontariuszy, dla ułatwienia pełnej akceptacji swojego stanu integracji ze środowiskiem osób zdrowych. Prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. - Wyzwalanie inicjatyw społecznych dla rozwoju szeroko pojętej rehabilitacji a także wspieranie działań zapobiegających niepełnosprawności m.in. poprzez ochronę i promocję zdrowia oraz gimnastykę korekcyjną. - Stwarzanie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania specjalistycznych kwalifikacji różnymi metodami, w tym tworzenie stypendiów krajowych i zagranicznych. - Podejmowanie zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami. - Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. -Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów zarówno krajowych jak i zagranicznych poświęconych aktualnym problemom rehabilitacji. - Promocja i organizacja wolontariatu. - Opracowanie wydawnictw i redagowanie czasopism związanych z celami stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: