Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, upowszechniania swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. Może podejmować działania zgodne z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem TPO jest uczestniczenie we wszechstronnym rozwoju Orłowa jako części Gdyni, dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców i zachowanie ich w pamięci oraz propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego.

Dane naszego OPP: