Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. \(Dz.U. 2010.234.1536 \) w zakresie wspierania i upowszechniania w społeczeństwie kultury fizycznej. 2 . W ramach celu publicznego wskazanego w ust. 1 Klub zajmuje się organizowaniem, prowadzeniem i propagowaniem sportu masowego i rekreacji wśród dzieci i młodzieży oraz jak najszerszych kręgów społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i osób uzależnionych, w celu ich integracji za społeczeństwem. Klub zajmuje się ponadto organizowaniem, prowadzeniem i propagowaniem sportu wyczynowego. 3 . Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód przeznaczony zostanie na sfinansowanie prowadzonej działalności statutowej. 4 . Prowadzona przez Klub działalność pożytku publicznego może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny, przy czym przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służyć będzie wyłącznie do prowadzenia działalności pożytku publicznego. 5 . Klub nie będzie prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Dane naszego OPP: