Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Cele Stowarzyszenia to: a) wspieranie działań z zakresu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a na pierwszym miejscu niepełnosprawnych dzieci, b) prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, c\) promocja zdrowia psychicznego, d) pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, podnoszenie poziomu wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, praw i obowiązków pracowniczych, e) promowanie zatrudnienia wspomaganego wśród osób niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów, potencjalnych pracodawców i w środowisku lokalnym f) prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych, g) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, h) wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych, i) materialne i rzeczowe wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, j) wspieranie działań na rzecz integracji społecznej, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, k) rozwój działalności oświatowej i kulturalnej, l) przeciwdziałanie uzależnieniom, m) propagowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania czasu, popularyzowanie sportu, n) przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom społecznym, o) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, p\) pomoc i wspieranie ofiar wypadków, 018b) budowanie lokalnych partnerstw, rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych i ich najbliższych, r) wspieranie osób starszych, niedołężnych i potrzebujących pomocy, s) nawiązywanie współpracy z aktywnymi działaczami dla realizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć, t) współuczestnictwo w działalności charytatywnej.

Dane naszego OPP: