Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

udzielanie osobom ciężko chorym w ostatnim okresie życia pomocy polegającej na opiece medycznej, psychicznej, społecznej, socjalnej i duchowej, przystosowanej do potrzeb chorych, pomoc ta będzie udzielana w miejscu przebywania chorych - udzielanie pomocy rodzinie osób, o których mowa w punkcie poprzednim - konsolidowanie ludzi dobrej woli, gotowej udzielać społecznie pomocy osobom ciężko chorym u kresu życia, - podejmowanie działań zmierzających do uwrażliwienia i pobudzenia aktywności społeczeństwa w zakresie pomocy ciężko chorym u kresu ich życia, - współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi realizującymi cele podobne lub zbliżone do celo do stowarzyszenia - działalność charytatywna - konsolidowanie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie pomocy przy realizacji zadań statutowych stowarzyszenia - podejmowanie dziamań zmierzających do uwrażliwiania i pobudzenia kreatywności społeczeństwa zakresie szeroko rozumianej pomocy, - pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy ze źródeł krajowych i zagranicznych - prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjne w zakresie będącym przedmiotem działalności stowarzyszenia popularyzowanie celów stowarzyszenie w środkach masowego przekazu - skupianie wokół stowarzyszenia osób i instytucji wspierających i działających na polu i samoorganizacji wzajemnej - promocja i organizacja wolontariatu. - organizacja pożytku publicznego - - prowadzenie działalności pożytku publicznego

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000025906
  • e-mail: KASIAUZDROWSKA@WP.PL
  • Telefon: 586722042
  • Adres: UL. 3 MAJA 19, 84-200 WEJHEROWO