Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST NIESIENIE POMOCY CHORYM NA SM ORAZ REPREZENTOWANIU ICH INTERESÓW W ŻYCIU PUBLICZNYM. 1 . Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, nie nastawioną na zysk, a jego głównym celem jest niesienie pomocy chorym na SM w różnych sferach życia oraz reprezentowanie ich interesów w życiu publicznym. 2 . Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez: a. podejmowanie działań zapewniających chorym specjalistyczną pomoc i opiekę, niezbędne leki, uzyskiwanie miejsc i skierowań do szpitali, sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych. b. udzielanie wsparcia w staraniach o przydział odpowiednich mieszkań oraz pomoc w dostosowaniu do potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych, c. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu wózków inwalidzkich i sprzętu rehabilitacyjnego, d. pomoc chorym w adaptacji oraz w przekwalifikowaniu się lub w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, e. staranie o pozyskanie miejsc pracy dla chorych na SM zgodnie z założeniami rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, f. organizowanie bezpośredniej opieki nad ludźmi samotnymi i zapewnienie im pomocy w prowadzeniu gospodarstw domowych, g. doraźną pomoc w sytuacjach trudnych, a będących nieuchronną konsekwencją choroby i inwalidztwa oraz barier środowiska, w którym żyją, h. wskazanie możliwości poprawy sytuacji materialnej i ekonomicznej, wspieranie inicjatyw twórczych, i. promocję zdrowotnego trybu życia, j. organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowo- badawczej i edytorskiej, k. organizowanie kół zainteresowań, różnych form rozrywki, wypoczynku i rekreacji dostępnych i zalecanych chorym na SM, l. powołanie, utworzenie i prowadzenie własnego Ośrodka rehabilitacyjnego, ł. działalność charytatywna, m. organizowanie szkoleń i prowadzenie Centrum Wolontariatu. 3 . Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz grup i osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa, w tym dotkniętych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem. 4 . Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: