Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

powikłaniom chorób i niepełnosprawności poprzez akcje promocyjno- informacyjne, 6 . Rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych, 7 . Organizowanie i realizacja cykli terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych ich rodzin, pracodawców, współpracowników i innych osób spośród ich otoczenia, 8 . Organizowanie i realizacja obozów integracyjnych i turnusów rehabilitacyjnych, 9 . Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych, 10 . Promocja osób niepełnosprawnych i walka z ich dyskryminacją, 11 . Organizowanie terapii psychologiczno – psychoterapeutycznych i logopedycznych, 12 . Działanie zmierzające ku aktywnemu uczestnictwu niepełnosprawnych w życiu społecznym, 13 . Zaspokajanie potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej, 14 . Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach, 15 . Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej, 16 . Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy, 17 . Prowadzenie działalności wydawniczej, medialnej, informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, promującą środki finansowe mogące wspomóc placówki służby zdrowia oraz wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością, 18 . Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do internetu poprzez działanie zmierzające do poprawy infrastruktury społeczeństwa informatycznego celem spełnienia potrzeby dostępu do bieżących informacji ich dotyczących, 19 . Promocja i wspomaganie edukacji związanej z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 20 . Realizacja programy stypendialnych w celu wyrównania szans edukacyjnych 21 . Reorganizacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi oraz ich rodzin,

Dane naszego OPP: