Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest : a) działalność charytatywna, dobroczynność; b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; c\) ochrony i promocji zdrowia; d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; g) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność naukowa, oświatowa; h\) kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna; i\) turystyka i krajoznawstwo; j\) promocja i organizacja wolontariatu; k) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; l) promocja Rzeczypospolitej za granicą; m) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; n) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie określonym w pkt. a 0374 m.

Dane naszego OPP: