Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 1 . Oświaty, edukacji, wychowania wśród dzieci i młodzieży. 2 . Ochrony i promocji zdrowia. 3 . Propagowania pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego. 4 . Przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. 5 . Rozwoju nauki w obszarze pedagogiki i psychologii. 6 . Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 7 . Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych z uwzględnieniem ekonomicznych i prawnych aspektów ich funkcjonowania w Unii Europejskiej. 8 . Integracji działań różnych środowisk społecznych w celu propagowania zdrowego rozwoju rodziny. 9 . Wspierania integracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, w tym korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. 10 . Aktywizacji zawodowej młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób do 25 roku życia, bezrobotnych do 6 miesięcy lub powyżej 6 miesięcy, chcących założyć własną działalność gospodarczą. 11 . Kształtowania i wspierania postaw obywatelskich poprzez edukację świadomych obywateli, promocję działań prospołecznych (wolontariatu, filantropii) i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

Dane naszego OPP: