Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do ich aktywności zawodowej i społecznej, - udzielanie wsparcia również dzieciom i młodzieży uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, - udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionych opieki rodziców, - realizacja zadań związanych z kształceniem, rozwojem zainteresowań, organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży sprawnych intelektualnie i ruchowo, - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - prowadzenie działalności charytatywnej, realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, nauki i edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: