Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego jest: 1 . Szerzenie idei Uniwersytetów Ludowych przy zastosowaniu nowoczesnych form i metod kształcenia oraz wychowania, 2 . Ochrona ginących rzemiosł i tradycji rękodzielniczych 3 . 0źukacja młodzieży i dorosłych w zakresie rękodzieła artystycznego oraz w innych dziedzinach w systemie szkolnym i pozaszkolnym, 4 . Promowanie kultury ludowej, 5 . Animowanie, promowanie i wspieranie działań o charakterze artystycznym i rękodzielniczym. 6 . Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. 7 . Podejmowanie działań na rzecz informacji , promocji, monitorowania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej 8 . Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet. 9 . Podejmowanie działań na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich 10 . Współpraca z administracja publiczną 11 . Działania na rzecz wzmocnienia potencjału instytucji rynku pracy 12 . Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 13 . Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie 14 . Działania na rzecz upowszechniania kształcenia ustawicznego 15 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 16 . Podejmowanie działań na rzecz dopasowania zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Dane naszego OPP: