Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.Zadania publiczne realizowane są w zakresie : a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, c) działalności charytatywnej, d\) ochrony i promocji zdrowia, e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, f) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, g\) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, h\) turystyki i krajoznawstwa, i) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: