Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, między innymi w zakresie: 1 ) Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2 ) Działalności charytatywnej 3 \) Ochrony i promocji zdrowia 4 ) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 5 ) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 6 ) Wypoczynku dzieci i młodzieży w połączeniu z turystyką i krajoznawstwem 7 \) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 8 \) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 9 ) Ekologii i ochrony zwierząt 10 \) Turystyka i krajoznawstwo 11 ) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych Statut przewiduje łącznie 33 nieodpłatne cele pożytku publicznego zarejestrowane w KRS, ale w 2016 roku, zrealizowano 10 zadań

Dane naszego OPP: