Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych dzieci i młodzieży, będących w trudnych warunkach materialnych lub zdrowotnych 2 . Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym 3 . Organizacja i współudział w tworzeniu hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi, genetycznymi, wadami wrodzonymi, porażeniami mózgowymi oraz domów dziennej i całodobowej opieki 4 . Udzielanie pomocy placówkom zajmującym się rehabilitacją i leczeniem dzieci niepełnosprawnych - zwłaszcza tym niedotowanym przez Państwo 5 . Finansowe wspieranie przewlekłego leczenia, rehabilitacji i specjalistycznych operacji w kraju i poza jego granicami 6 . Finansowanie lub dofinansowanie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych na rzecz osób przewlekle chorych, samotnych i w trudnej sytuacji materialnej 7 . Organizacji i współudział w tworzeniu domów pielęgnacyjno- opiekuńczych dziennej i całodobowej opieki 8 . Wspieranie działań ochrony środowiska 9 . Organizacja pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych 10 . Udzielanie pomocy społecznej na rzecz ludzi starszych, chorych i dzieci będących w trudnych warunkach materialnych lub zdrowotnych

Dane naszego OPP: