Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób dotkniętych trudno uleczalnymi schorzeniami, oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja również realizuje swoje cele przez udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. Do celów Fundacji zalicza się : - niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami, - niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, - niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, - wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, - udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, - udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, - niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Dane naszego OPP: